Ενωτική Πρωτοβουλία

Ο ΝΕΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η θέσπιση επαγ­γελ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των των Διπλω­μα­τού­χων Μηχα­νι­κών είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ανα­κύ­ψει την τελευ­ταία 20ετία, λόγω της ίδρυ­σης πλή­θους νέων ειδι­κο­τή­των μηχα­νι­κών, όπως είναι οι Μηχα­νι­κοί Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανά­πτυ­ξης, Μηχα­νι­κοί Περιβάλλοντος, Μηχα­νι­κοί Ορυ­κτών Πόρων, Μηχα­νι­κοί Δια­χεί­ρι­σης Ενερ­γεια­κών Πόρων, Μηχα­νι­κοί Παραγωγής και Διοί­κη­σης, Μηχα­νι­κοί Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Μηχα­νι­κοί Οικο­νο­μίας και Διοί­κη­σης, Μηχα­νι­κοί Τηλεπικοινωνιών. Οι μηχα­νι­κοί όντας εξει­δι­κευ­μέ­νοι, έγι­ναν από τη μία άμεσα παρα­γω­γι­κοί ως εργα­ζό­με­νοι, εάν και εφό­σον δου­λεύ­ουν στο αντι­κεί­μενο που σπού­δα­σαν, αλλά ταυ­τό­χρονα έγι­ναν και ανα­λώ­σι­μοι, καθώς στην κάθε αλλαγή της τεχνο­λο­γίας, σε κάθε πρό­οδο της παρα­γω­γής, σε τυχόν αλλαγή του τομέα εργα­σίας δεν μπο­ρούν να αντα­πο­κρι­θούν. Ήταν πράγματα που συζητάγαμε για πολλά χρόνια στις τμηματικές συνελεύσεις των Συλλόγων μας. Η Ενωτική Πρωτοβουλία ήταν η μόνη δύναμη που επισήμαινε ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στα επαγγελματικά δικαιώματα και ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η πλήρη κατάργηση τους. Παρόλα αυτά η ΠΑΣΠ και η ΔΑΠ πέταγαν στάχτη στα μάτια των φοιτητών και μίλαγαν συνεχώς για μεγάλα και τεράστια κέρδη στο επίπεδο των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Παρόλα αυτά τώρα έρχεται η κυβέρνηση ‘’τους’’ για να τους διαψεύσει.

Τι αλλάζει στο καθεστώς των επαγγελματικών δικαιωμάτων;

Το ισχύον νομο­θε­τικό πλαί­σιο μέχρι τη ψήφιση του ν.3982/11 παρείχε τη δυνα­τό­τητα στους απο­φοί­τους των κλασ­σι­κών σχο­λών μηχα­νι­κού, όπως είναι οι Πολιτικοί Μηχα­νι­κοί, Αρχι­τέ­κτο­νες Μηχα­νι­κοί, Μηχα­νο­λό­γοι Μηχα­νι­κοί, Ηλε­κτρο­λό­γοι Μηχα­νι­κοί, Αγρο­νό­μοι Τοπογράφοι Μηχα­νι­κοί, κ.α., να εξα­σκούν ελεύ­θερα το επάγ­γελμά τους με μεγάλο εύρος επαγ­γελ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των. Παράλληλα, οι από­φοι­τοι των νέων ειδι­κο­τή­των στε­ρού­νται εξαρ­χής επαγ­γελ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των με απο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρούν να εξα­σκούν ισό­τιμα το επάγ­γελμά τους. Πάνω στο θέμα αυτό έχει φανεί ξεκά­θαρα η μεθο­δι­κό­τητα με την οποία η Πολιτεία αντι­με­τω­πί­ζει τα επαγ­γελ­μα­τικά ζητή­ματα που απορ­ρέ­ουν με την από­κτηση του πτυ­χίου. Στόχος όμως της κυβέρνησης και της ΕΕ ήταν η δημιουρ­γία μηχα­νι­κών πολ­λών ταχυ­τή­των (με και χωρίς δικαιώ­ματα) όπως αυτές που έχουμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης με έμμεσο απο­τέ­λε­σμα τη δημιουρ­γία ενός αισθή­μα­τος ανι­σο­τι­μίας μεταξύ των ειδι­κο­τή­των των μηχα­νι­κών και τελικά την κατο­χύ­ρωση και εργα­ζό­με­νων δύο ταχυ­τή­των. Επό­με­νος στό­χος η εξί­σωση προς τα κάτω όλων των επαγ­γελ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των με τελικό στόχο την κατάρ­γησή τους και τη δημιουρ­γία ενός συστή­μα­τος πιστο­ποί­η­σης της ικα­νό­τη­τας και δυνα­τό­τη­τας της εργα­σίας.

Και τι σχέση έχει το μνημόνιο και η ΕΕ με τα επαγγελματικά δικαιώματα;

Στις μνη­μο­νια­κές υπο­χρε­ώ­σεις της κυβέρ­νη­σης (ν. 3919/2011) περι­λαμ­βά­νε­ται η ορι­στική απε­λευ­θέ­ρωση των κλει­στών επαγ­γελ­μά­των μέχρι και τους πρώ­τους τρεις μήνες του 2014, στην κατεύ­θυνση της περαι­τέρω απε­λευ­θέ­ρω­σης της αγο­ράς υπη­ρε­σιών. Στον κατά­λογο της ΤΡΟΙΚΑΣ των κλει­στών επαγ­γελ­μά­των βρί­σκε­ται και το επάγ­γελμα του μηχα­νι­κού. Το επάγ­γελμα του μηχα­νι­κού δεν είναι κλει­στό, ούτε κλη­ρο­νο­μεί­ται και ως “απε­λευ­θέ­ρωσή” βαφτί­ζε­ται η κατάρ­γηση των εγγυ­η­μέ­νων αμοι­βών και των κατο­χυ­ρω­μέ­νων επαγ­γελ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των των μηχανικών. Τα συναρ­μό­δια υπουρ­γεία καλού­νται να ορί­σουν τους όρους και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις πιστο­ποί­η­σης ιδιω­τι­κών εται­ριών (Κ.Ε.Κ κτλ), ώστε αυτές με τη σειρά τους στο ρόλο του αξιο­λο­γητή να διε­ξά­γουν εξε­τά­σεις και να απο­δί­δουν άδειες εργα­σίας για τα τεχνικά επαγ­γέλ­ματα όλων των κλά­δων. Μέχρι και το τέλος Μαρ­τίου του 2014 θα πρέ­πει τα συναρ­μό­δια υπουρ­γεία να ορί­σουν τις δια­δι­κα­σίες, τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις, αλλά και το κόστος των σεμι­να­ρίων με βάση τα οποία θα πιστο­ποιεί­ται εργα­σιακή εμπει­ρία για το επάγ­γελμα του τεχνι­κού για όλους τους κλά­δους.

Για την ακρίβεια η γνωμοδότηση της επιτροπής ανταγωνισμού αναφέρει τα εξής:

Α. όσον αφορά τους Αρχι­τέ­κτο­νες Μηχα­νι­κούς

Προωθεί την εφαρ­μογή της Ευρω­παϊ­κής οδη­γίας 2005/36 (Π.Δ. 38/2010), η οποία ανα­γνω­ρί­ζει επαγ­γελ­μα­τική ισο­τι­μία με απο­φοί­τους σχο­λών 4ετούς και μικρό­τε­ρης φοί­τη­σης

Β. όσον αφορά τους Ηλε­κτρο­λό­γους και τους Μηχα­νο­λό­γους Μηχανικούς:

- Προωθεί την εφαρ­μογή του 3982/2011, ο οποίος εισά­γει τις επαγ­γελ­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες σε κόντρα της ενιαιό­τη­τας του επαγ­γέλ­μα­τος, τον επα­να­ο­ρι­σμό της επαγ­γελ­μα­τι­κής άδειας με βάση πλέον τα επαγ­γελ­μα­τικά προ­σό­ντα που περι­λαμ­βά­νουν όχι μόνο τον τίτλο σπου­δών, αλλά και την επαγ­γελ­μα­τική εμπει­ρία και εισά­γει εξε­τά­σεις, ενώ ταυ­τό­χρονα δίνει τη δικλείδα υπο­κα­τά­στα­σης της εμπει­ρίας με παρα­κο­λού­θηση ειδι­κών προ­γραμ­μά­των επαγ­γελ­μα­τι­κής κατάρ­τι­σης. Τα «αντι­κει­με­νικά» κρι­τή­ρια για την έκδοση άδειας, θα καθο­ρι­στούν κατά τη βού­ληση των «αρμο­δίων υπουρ­γείων» με Προεδρικά Διατάγματα.

- Προσπαθεί να βάλει δικλεί­δες για την προ­ώ­θηση της ανα­διάρ­θρω­σης σε όλους του τομείς του επαγ­γέλ­μα­τος του μηχα­νι­κού, καθώς ορί­ζε­ται η Μηχα­νική και οι επαγ­γελ­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες σε πτυ­χές της.

- Προχωράει ακόμα παρα­πέρα την υπο­βάθ­μιση του επαγ­γέλ­μα­τος του ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου, καθώς προ­ω­θεί μέχρι νεο­τέ­ρας την ανα­γνώ­ριση έκδο­σης βεβαί­ω­σης αναγ­γε­λίας για ηλεκτρολογικές/μηχανολογικές εγκα­τα­στά­σεις, σε οποιο­δή­ποτε από­φοιτο Πολυτεχνικής σχο­λής του οποίου μπο­ρεί να δια­πι­στω­θεί αντι­κει­με­νικά (;;;;;;;;) ότι μπο­ρεί να το κάνει. Όταν στο επό­μενο κιό­λας άρθρο, ξεκα­θα­ρί­ζει ότι τα επαγ­γελ­μα­τικά δικαιώ­ματα όπως έχουν ορι­στεί από το 1934, θα καταρ­γη­θούν με την έκδοση νέου Π.Δ., που θα ορί­ζει τα επαγ­γελ­μα­τικά προ­σό­ντα πλέον και τον νέο τρόπο πρό­σβα­σης στο επάγγελμα.

Σε όλα αυτά, η επι­τροπή αντα­γω­νι­σμού, ρητά ανα­φέ­ρει ότι πρέ­πει τα δικαιώ­ματα να έχουν συνάρ­τηση με το γνω­στικό αντι­κεί­μενο ανά πτυχή της μηχα­νι­κής (που μπο­ρεί να σημαί­νει οτι­δή­ποτε!), να ισο­τι­μη­θούν Πολυτεχνικές αλλά και μη Πολυτεχνικές σχο­λές του εξω­τε­ρι­κού ανά πτυχή της μηχα­νι­κής καθώς και να ενο­ποι­η­θεί το μητρώο μελε­τη­τών και κατα­σκευα­στών για τα δημό­σια έργα, στο όνομα της άρσης των εμπο­δίων στην ανταγωνιστικότητα.

Συνοπτικά :

  • Προωθούν διά ορι­σμού των κατα­κερ­μα­τι­σμό των δικαιω­μά­των ανά επαγ­γελ­μα­τική δρα­στη­ριό­τητα, την σύν­δεση πλέον με τα επαγ­γελ­μα­τικά προ­σό­ντα και την κατά­ληξη για να μπο­ρείς να δου­λέ­ψεις, να έχεις απο­κτή­σει εξει­δι­κευ­μένη άδεια. Ουσιαστικά πλέον δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αλλά είσαι αναγκασμένος να κερδίζεις κάποια από αυτά με συνεχείς εξετάσεις και περνώντας από διάφορες επιτροπές.
  • Υποβαθμίζουν τα πτυ­χία μας άρα και τους όρους άσκη­σης του επαγ­γέλ­μα­τος, με σχο­λές μικρό­τε­ρης διάρ­κειας και σαφώς πιο εξει­δι­κευ­μέ­νου επι­πέ­δου του εξωτερικού

Είναι προφανές πλέον ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα μαύρο εργασιακό μέλλον σε όλους τους φοιτητές που σπουδάζουν στον ευρύτερο κλάδο της Μηχανολογίας. Η επι­βί­ωση στο χώρο της εργα­σίας γίνε­ται ολο­ένα και πιο δύσκολη με τα νέα μέτρα κατάρ­γη­σης των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σεων εργα­σίας καθώς και με την ουσια­στική κατάρ­γηση των επαγ­γελ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των όλων των Διπλω­μα­τού­χων ΑΕΙ μέσω της σύντα­ξης ενός Εθνι­κού Πλαισίου Επαγ­γελ­μα­τι­κών Προσόντων. Είναι άξιο προσοχής ότι η ΠΑΣΠ, η δύναμη που για πολλά χρόνια κοπτόταν ότι είναι η μόνη που ασχολείται με τα επαγγελματικά δικαιώματα, δεν έχει βγάλει ούτε μια ανακοίνωση για τις τελευταίες εξελίξεις που ουσιαστικά αποτελούν την πλήρη κατάργηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Σαν Ενωτική Πρωτοβουλία πιστεύουμε ότι ο Σύλλογος Φοιτητών ΠΚ θα πρέπει να δώσει μάχη μαζί με τους μηχανικούς  για να μην περάσει το σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ και να μην ενσω­μα­τω­θεί σε κάθε περί­πτωση η κατεύ­θυνση της γνω­μο­δό­τη­σης της επι­τρο­πής ανταγωνισμού. Να παλέψουμε έτσι ώστε Όλα τα εργα­σιακά και επαγ­γελ­μα­τικά δικαιώ­ματα να κατο­χυ­ρώ­νο­νται στο Δίπλωμα, χωρίς επι­πλέον εξε­τα­στι­κούς ή άλλου είδους φραγμούς.